/ارتباط با ما
ارتباط با ما 2019-07-22T12:51:49+03:30

کد داروخانه: 15414152346

شماره پروانه تاسیس: 115/3931/1/47057

شماره پروانه مسئول فنی: 115/3932/1/47060

تاریخ صدور: 27/11/1393

مسئول فنی: دکتر زینب اسدی

موسس: دکتر زینب اسدی

مدیریت: دکتر زینب اسدی